the celts

hi, i am victor, and i am going to be speaking about the celts

presentation order

The Celts were, as I said a people who were most active from the Iron Age to the 1300s (the High Middle Ages) as they were the basis for. Celts were a barbarous people who basically burned and killed. despite the fact that they were aggressive so were most of them farmers. the Celts used the slaves to farm .the celts lived in Ireland, Wales and Scotland. one can say that the Celts invented Halloween, or Samhain, the Irish, which was a harvest festival. celebrated not with the "pump and circumstance". the reason that Halloween came to America and then became known abroad was that in the 1870s, so it was pretty poor and miserable in Ireland and many moved to the "land of opportunity" (America) and thus made Halloween into trick or treating , pumpkins and costumes. so it is not at all so that ghosts are floral in different colors. here's a picture of a Banchee (Irish ghost, which is always a woman), even if it is biological impossible.

powerful people

where did they live:

As you can see, the Celts were a mighty people who controlled much of southern Europe and Asia Minor, they had not conquered these areas, but they lived there. As you see, there were those in the southern Europe where the ground was very usable. In principle, everyone who lived in southern Europe could speak gailic (I know, a little weird name) but in Ireland there are still people talking gailic, and the Irish national sport is named after it. The Celts are also in the modern sense, but they are not aggressive. In the Celtic people team erupted mostly civil wars, because all families were divided into clans (a sort of family) who had names like Mc In any case, it happened that families teasing, perhaps to get food, perhaps to a clan member had killed another clan member. (hence the "clan wars" in "Clash of Clans", and Mc Donalds).

samhain, hallooween

Samhain was a harvest-festival, celebrated the thirty-first oktober.man celebrated that year had brought good harvest andto winter was coming, so they lit bonfires (to keep the ghosts away) and ate some meat and, indeed what they now had grown (probably because it was plenty)

Kelterna

hej, jag heter victor, och jag ska prata om kelterna:

upplägg

kelterna

kelterna var, som sagt ett folkslag som var som mest aktiva från järnåldern till 1300-talet(högmedeltiden) som dom var själva grunden för. kelterna var ett barbariskt folk som i princip brände och dödade. trots att dom var aggressiva så var dom flesta bönder. kelterna använde sig av slavar för att bruka jorden.kelterna levde i Irland, Wales och Skottland. man kan säga att kelterna uppfann halloween, eller samhain, på Irländska, som var en skördefest. man firade dock inte med "pumpa och ståt". anledningen till att halloween kom till Amerika och sedan blev känt i utlandet var att under 1870-talet så var det ganska fattigt och eländigt i irland och många flyttade till "möjligheternas land" (Amerika) och på så sätt gjordes halloween om till bus eller godis, pumpor och dräkter. så det är inte alls så att spöken är blommiga i olika färger. här kommer en bild på en banchee (irländskt spöke,som alltid är en kvinna)dock, rent biologiskt, är det omöjligt.

ett mäktigt folk

områden där kelterna fanns:

som ni ser, var kelterna ett mäktigt folk som kontrollerade stora delar av södra Europa och mindre Asien, dom hade dock inte erövrat dessa områden, utan dom bodde där. som ni ser fanns dom ii södra Europa därmarken var mycket brukbar. I princip alla som bodde i södra Europa kunde tala gailic (jag vvet, lite skumt namn) men i Irland finns det fortfarande kvar folk som pratar gailic, och den Irländska national-sporten är uppkallad efter det. Kelterna finns även i modern mening, men dom är dock inte aggresiva. I det keltiska folkslaget utbröt oftast inbördeskrig, eftersom alla familjer var indelade i klaner (en sorts familj) som hade namn som Mc. i alla fall så hände det att familjerna bråkade, kanske för att få mat, kanske för att en klanmedlem hade dödat en annan klanmedlem. (därav "klankrigen" i "clash of clans", och Mc donalds).

samhain, halooween

banshee

samhain var en skördefesival, som firades den trettioförsta oktober.man firade att året hade bringat god skörd ochatt vintern var på väg, så man tände stora brasor (för att hålla spökena på avstånd) och mumsade på kött och, ja vad dom nu hade odlat (antagligen för att det var gott)